SV Corporation
제품소개
소음진동
데이터수집
 
 
Home>제품소개>센서 및 액세서리>
모 델 다운로드 모델사양
Triaxial
314D Series
1. Weight : 14 gram
2. Sensitivity [mV/g] : 10 ~ 100
3. Range [g] : 50 ~ 500
4. Frequency Response [Hz], +/- 5% : 0.5 ~ 3,000
5. Maximum Shock [g] : 1,500
Triaxial
3133A Series
1. Weight : 0.8 gram
2. Sensitivity [mV/g] : 2 ~ 10
3. Range [g] : 500 ~ 2,500
4. Frequency Response [Hz], +/- 10% : 0.25 ~ 7,000
5. Maximum Shock [g] : 3,000
Triaxial
3093B Series
1. Weight : 10 ~ 13.5 gram
2. Sensitivity [mV/g] : 100 
3. Range [g] : 50
4. Frequency Response [Hz], +/- 10% : 0.6 ~ 5,000
5. Maximum Shock [g] : 500 ~ 3,000
Triaxial
3053B Series
1. Weight : 5.5 ~ 7.5 gram
2. Sensitivity [mV/g] : 5 ~ 10
3. Range [g] : 500 ~ 1,000
4. Frequency Response [Hz], +/- 10% : 2 ~ 5,000
5. Maximum Shock [g] : 5,000
Triaxial
3033B2
1. Weight : 11 gram
2. Sensitivity [mV/g] : 1
3. Range [g] : 500
4. Frequency Response [Hz], +/- 5% : 1 to 8,000
5. Maximum Shock [g] : 1,000
Triaxial
3023A Series
1. Weight : 3 ~ 4 gram
2. Sensitivity [mV/g] : 1 ~ 10
3. Range [g] : 500 ~ 5,000
4. Frequency Response [Hz], +/- 5% : 0.55 ~ 10,000
5. Maximum Shock [g] : 5,000 ~ 7,000
General Purpose
3256A Series
1. Weight : 10 gram
2. Sensitivity [mV/g] : 10 ~ 500
3. Range [g] : 10 ~ 500
4. Frequency Response [Hz], +/- 5% : 1 to 10,000
5. Maximum Shock [g] : 1,000 ~ 3,000
General Purpose
3255A Series
1. Weight : 10 gram
2. Sensitivity [mV/g] : 10  ~ 500
3. Range [g] : 10 ~ 500
4. Frequency Response [Hz], +/- 5% : 1 to 10,000
5. Maximum Shock [g] : 1,000 ~ 3,000
General Purpose
3215M1
1. Weight : 10 gram
2. Sensitivity [mV/g] : 10
3. Range [g] : 500 
4. Frequency Response [Hz], +/- 5% : 1 to 20,000
5. Maximum Shock [g] : 5,000

General Purpose
3214A Series

1. Weight : 11 gram
2. Sensitivity [mV/g] : 10 ~ 500
3. Range [g] : 10 ~ 500
4. Frequency Response [Hz], +/- 5% : 1 to 10,000
5. Maximum Shock [g] : 5,000
General Purpose
3211A Series
1. Weight : 10 gram
2. Sensitivity [mV/g] : 10 (3211A1) & 100 (3211A2)
3. Range [g] : 500 (3211A1) & 50 (3211A2)
4. Frequency Response [Hz], +/- 5% : 1 to 10,000
5. Maximum Shock [g] : 5,000

General Purpose
3100D24

1. Weight : 55 gram
2. Sensitivity [mV/g] : 1,000
3. Range [g] : 5
4. Frequency Response [Hz], +/- 5% : 1 to 10,000
5. Maximum Shock [g] : 200
General Purpose
3056B Series
1. Weight : 10 gram
2. Sensitivity [mV/g] : 5 ~ 500
3. Range [g] : 10 ~ 1,000
4. Frequency Response [Hz], +/- 5% : 1 to 10,000
5. Maximum Shock [g] : 1,000 ~ 3,000
General Purpose
3055B Series
1. Weight : 10 gram
2. Sensitivity [mV/g] : 10 ~ 500
3. Range [g] : 10 ~ 500
4. Frequency Response [Hz], +/- 5% : 1 to 10,000
5. Maximum Shock [g] : 1,000 ~ 3,000
General Purpose
3049E1 & 3049E3
1. Weight : 3.1 gram
2. Sensitivity [mV/g] : 10 (3049E) & 100 (3049E2)
3. Range [g] : 500 (3049E) & 50 (3049E2)
4. Frequency Response [Hz], +/- 5% : 1 to 10,000
5. Maximum Shock [g] : 5,000
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
개인정보취급방침이메일
상호 : 에스브이(주) / 대표 : 주진용 / Tel : 031) 501-4030~1 / Fax : 031) 501-4032
주소 : (426-863) 경기 안산시 상록구 중보로 11 (이동) 719-1 상신빌딩 302호 / (구)주소 : (426-863) 경기 안산시 상록구 이동 719-1 상신빌딩 302

China Branch : Suzhou SV Technology CO., LTD / 6/F, Bldg #3, Int'l Sci. & Tech. Mansion, 112, Yingchun S. Road,
Suzhou, 215128, P. R. China
/ Mr. Jian-Ping Hwang / +82 512 6707 1025 / jp.hwang@sv-china.com / www.sv-china.com
India Branch : Svib Technologies Pvt. Ltd. / Bangalore-560016, India
/ Mr. Sameer Ahamed / +91 9620 7510 19 / info@svibtech.net / www.svibtech.net